Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.freakfeet.pl jest: Freakers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Władysława Bełzy 10, 35-602 Rzeszów (w dalszej części zwana „Freakers”).

 

Freakers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611106. NIP: 8133719527, REGON: 364121115

 • Telefon: (+48) 537 862 736,
 • Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@freakfeet.pl
 • Rachunek bankowy BZ WBK: 71 1090 2750 0000 0001 3346 5455

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 • Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Freakers. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
 • Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
 • Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
 • Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
 • Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
 • Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
 • Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Freakers, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Głównym przedmiotem świadczenia Freakers jest profesjonalna sprzedaż oryginalnych skarpet, które to Towary zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez Freakers stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Freakers w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 6. Freakers dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
 8. Informacje o producentach Towarów, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, podawane są na stronie Sklepu internetowego, obok wybranego przez Kupującego Towaru
 9. Konsument może porozumieć się z Freakers, za pośrednictwem telefonu:(+48) 537 862 736
  1. poczty elektronicznej e-mail: sklep@freakfeet.pl
  2. oraz bezpośrednio w siedzibie spółki: ul. Władysława Bełzy 10, 35-602 Rzeszów.
 10. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z Freakers, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 12. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru (przy zamówieniu powyżej 120zł przesyłka gratis): Wpłata na konto: -  Paczkomat: 9 zł - Kurier: 15 zł Opłata za pobraniem: -  Paczkomat: 10 zł - Kurier: 19 zł
 5. FREAKERS honoruje następujące formy płatności:
  1. płatność za pobraniem,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy FREAKERS (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
  3. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kancelarskiej 15.
 6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy FREAKERS”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy FREAKERS BZ WBK: 71 1090 2750 0000 0001 3346 5455, podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
 7. Terminem płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24 – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia FREAKERS przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
 2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia.
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
 5. FREAKERS jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
 6. Po zawarciu z Kupującym umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez FREAKERS wydany.
 7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od FREAKERS, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, a ponadto ma możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 9. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

 

WYSYŁKA TOWARU

 1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy.
 2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Dostawa i Płatność”.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, FREAKERS zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym FREAKERS.

 

WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
 2. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
 3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, FREAKERS dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), FREAKERS zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
 4. Czas realizacji wymiany wynosi od 2-7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez FREAKERS.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z FREAKERS bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby FREAKERS), w termie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby FREAKERS, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 4. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby FREAKERS.
 5. FREAKERS dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 6. FREAKERS może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 7. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru FREAKERS lub przekazać go osobie upoważnionej przez FREAKERS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 8. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby FREAKERS tj. ul. Władysława Bełzy 10, 35-602 Rzeszów, chyba że FREAKERS upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
 10. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Właściciel sklepu informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. FREAKERS zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
 3. Zaleca się aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 5. FREAKERS w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
 6. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 7. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając uzupełniony formularz, na adres siedziby FREAKERS (ul. Władysława Bełzy 10, 35-602 Rzeszów).
 8. Jeżeli w wyniku uznania przez FREAKERS reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, FREAKERS niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, FREAKERS na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez FREAKERS, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, FREAKERS wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, FREAKERS będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma FREAKERS, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 10. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Freakers umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a FREAKERS (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a FREAKERS, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Freakers, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Freakers, w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Freakers zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie www.freakfeet.pl
 2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97r.).

polub nasz
profil...

Przejdż do instagrama

Newsletter

Zapisz się do newslettera
i otrzymaj 20% rabatu na zakupy.

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Freakers sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Władysława Bełzy 10 – Administratora Danych Osobowych (dalej: Freakers) w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie od Freakers informacji handlowych w zakresie towarów i usług oferowanych przez Freakers oraz jej partnerów handlowych na podany przeze mnie adres email lub numer telefonu.

pixel do góry
Sklep internetowy Shoper.pl